Skip to main content

Kto sme

Spoločnosť SERVIS BOZ.VTZ.PO, s.r.o. bola založená v roku 2008 pod prvotným názvom SERVIS BOZPO, s.r.o.. Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečenie legislatívneho chodu malých firiem a stredných podnikov s pôsobnosťou na celom Slovenku, kde sa zaoberáme všeobecnými pravidlami bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia. Na základe oprávnení vydaných Národným Inšpektorátom práce so sídlom v Košiciach, poskytujeme kvalitné služby a odborné prípravy zamestnancov. Vo všeobecnosti zabezpečuje kvalitný odborný rozvoj spoločnosti s ohľadom na bezpečnosť zamestnancov. Naši odborný pracovníci s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v obore, sú zárukou kvalitného výstupu pre Vás.

Bezpečnosť pri práci

Bezpečná práca sa pre nás rovná kvalitná práca. Ak sa zamestnanec pri svojom výkone cíti bezpečne, môže sa venovať svojej činnosti plnohodnotne a zvyšuje tak produktivitu práce. Pre zamestnáteľa poskytujeme poradenskú a odbornú pomoc pri tvorbu legislatívnych požiadaviek.
(Zákon č. 124/2006 Z. z.)

Školenie:

– zamestnanci ( Ustanovené pracovné podmienky)
– vedúci pracovníci
– práce vo výškach (vyhláška č. 147/2013 Z. z.)
– školenie vodiča referenta
– školenie obsluhy motorového vozíka
– spracovanie dokumentácie k BOZP ( prevádzkový poriadok)

Požiarna ochrana

Ak sa povie požiarna ochrana, tak my myslíme kvalitne zabezpečenú budovu. Spracovanie povinnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy je pre nás samozrejmosťou, ideme podľa Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Kvalitné služby požiarneho technika, ktorý sa postará o pravidelné kontroly objektu so všetkými potrebnými zápismi. Dokumentácie, evidencia, poradenstvo, konzultácie a kontroly sú pre nás samozrejmosťou.

Školenie:

– zamestnanca
– vedúceho zamestnanca
– protipožiarnej hliadky fyzickej ako aj právnickej osoby
– spracovanie dokumentácie potrebné k požiarnej ochrane

Vyhradené technické zariadenia

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích, elektrických ako aj tlakových a plynových zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Školenie:

– obsluha vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho

– žeriavník (obsluhovateľ ZZ)
– manipulátor
– viazač bremien
– rolovacie brány
– autozdvihák
– elektrická plošina
– výťah

– obsluha vyhradeného technického zariadenia tlakového

– kompresory
– iné tlakové nádoby

– obsluha vyhradeného technického zariadenia elektrického

-§20, §21, §22, §23 vyhl.č. 508/2009 Zz v znení platných predpisov

Kontaktné a firemné údaje

SERVIS BOZ.VTZ.PO. s.r.o.
Roľnícka 9233/7
Bratislava 831 07

IČO: 43953891
DIČ: 2022533139
IČ DPH: SK2022533139

BOZP + VTZ

Ing. Milan Gabura – ABT
+421 905 617 237

konateľ

BOZP + PO + V(Ú)TZ

Ing. Martin Gabura – ABT
+421 915 109 803

konateľ

BOZP + PZS

Mgr. Andrej Gabura – ABT
+421 915 200 423

konateľ

© 2017-2023. Všetky práva vyhradené.